Remiantis Romos katalikų bažnyčios nuostatomis, aptarsime dvasinės pagalbos galimybes išgyvenantiesiems sunkią ligą ir suteiksime reikalingos informacijos jų artimiesiems. Liga gali kelti nerimą, pastūmėti užsisklęsti, kartais netekti vilties ir maištauti prieš Dievą. Bet taip pat ji gali padėti žmogui subręsti, įžvelgti, kas gyvenime neesminga, ir atsigręžti į tai, kas svarbu. Labai dažnai liga paskatina ieškoti Dievo ir prie jo sugrįžti. Patiriant dvasines, emocines kančias, keliant egzistencinius klausimus svarbu ieškoti pagalbos iš šalies.

Jei kamuoja dvasinės problemos, pasikalbėkite su parapijos ar ligoninės kunigu: jis arba pats galės jums padėti, arba rekomenduos kitą dvasinio gyvenimo patirties turintį asmenį. Dvasinė pagalba padės atgauti darną sergančiųjų ir jų artimųjų dvasiniame gyvenime. Pokalbiams ir asmeniniams susitikimams, ligonių pastoracijai priima ligoninių ar kitų įstaigų dvasiniai konsultantai kunigai bei kapelionai. Dvasinė pagalba ligoniui gali būti teikiama dvasinio konsultavimo, sakramentų ir dvasinio palydėjimo būdu.

Ligoniams, kamuojamiems dvasinių problemų, taip pat patariama neužsisklęsti, bendrauti su šeimos nariais, draugais, ieškoti pagalbos sergančių žmonių bendruomenėse ir įstaigose. Psichinė sveikata taip pat daro nemažą įtaką ligos gydymui ir gyvenimo kokybei ligoninėje bei sugrįžus namo.

Dvasinis konsultavimas #

Tai asmeninis ligonio ir dvasininko pokalbis, kurio metu aptariama sergančiojo dvasinė būklė, išaiškinamos problemos, ieškoma jų sprendimo būdų. Dvasinis konsultavimas gali būti teikiamas ir kitas religijas išpažįstantiems arba tikėjimo nepraktikuojantiems asmenims. Pokalbio su dvasininku metu ligonis išsako ir kartu apsvarsto dažniausiai kamuojančius klausimus apie ligą ir kančią, santykį su Dievu, tiesos ir teisingumo aspektus savo gyvenime, dvasinius sužeidimus, maldos reikšmę ir kitus.

Kančios išgyvenimas #

Dažnai žmogus, kenčiantis dėl ligos, klausia: Kodėl susirgau, ką blogo padariau? Už ką Dievas mane baudžia? Kodėl serga ir kenčia nekalti, ypač vaikai? Šie klausimai tarsi skiriami ir Dievui, kuris yra visagalis, tobulas gailestis, absoliuti meilė. Atsakymą galime rasti šiuose Šventojo Rašto žodžiuose: Kristus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2,6–8). Ar mums įmanoma išvengti kančios, jeigu Dievo Sūnus ją apglėbė ant Golgotos kryžiaus? Kaip ligoje išgyventi kančią moko šventasis Pranciškus iš Asyžiaus. Jis, sunkios ligos surakintas, kentėdamas ir dėl akių ligos nebegalėdamas žiūrėti į šviesą, mirties akivaizdoje viltingai giedojo paskutinį savo poemos „Kūrinijos garbinimas“ posmą: Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją mirtį, nuo kurios joks žmogus pabėgti negali (KARETO, Karlo. Aš, Pranciškus. Vilnius. 1999, p. 134). Sergantysis, aukodamas ligą Dievui, subrandina save ir atskleidžia pozityviąją kančios pusę. Kiekvienas žmogus yra pašauktas džiaugsmui, bet vis tik jam tenka patirti skausmą ir kančią. Dievas savo pažaduose apie prisikėlimą skelbia širdies džiaugsmą, kaip išlaisvinimą iš kančios. Taigi Dievas yra tas, kuris išlaisvina iš kančios (RATZINGER, Joseph. Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione, Roma. 2000).

Asmeninis ryšys su Dievu #

Nors ir varginami sunkios ligos, tikintys Dievą dažniau jaučia gyvenimo pilnatvę, geba palaikyti gerus, draugiškus santykius su aplinkiniais. Asmeninis ryšys su Dievu – garbinimas, malda ir Eucharistija – iš esmės keičia ligonio gyvenimą, stiprina dvasinę, fizinę bei psichinę sveikatą. Neturėdamas pasitikėjimo ir kasdienio ryšio su Dievu, sergantis žmogus išgyvena stiprią vienatvę, nors šalia jo yra artimieji.

Gyvenimas tiesoje #

Dažnai sunkia liga sergantieji žmonės atsiduria egzistencinės įtampos lauke. Juos pradeda dominti esminiai gyvenimo klausimai, atsiranda tiesos išsiaiškinimo poreikis. Tai įvyksta dėl „iškreipto“ Dievo įvaizdžio ar patirto dvasinio sužeidimo, kas neleidžia būti tiesoje su pačiu savimi ir kitais. Ligonis tampa uždaras, jį kamuoja baimė ir beprasmiškumas. Tik jausdamas, kad gyvena tiesoje, žmogus atranda ramybę, susitaikinimą, atleidimą, dingsta baimė.

Malda #

Bažnyčia Kūrėjo lūpomis nuolat kviečia žmoniją į atsivertimą, į minčių apie Dievą ir žmogų pakeitimą. Kas mums asmeniškai yra atsivertimas? Ar tai reiškia, kad turime peržiūrėti savo vertybių skalę ir pradėti gyventi tik čia ir dabar? Per maldą ateina dvasinė ramybė – Dievo karalystės akimirka, kurią patiriame čia ir dabar – žemėje. Jėzus žino visų mūsų negalių kilmę, todėl sako: Aš jums duodu savo ramybę! Dievo suteikta ramybė gydo kūną ir dvasią.

Ligonių pastoracija ir sakramentai #

Ar galime išganyti savo sielą ir tapti tobuli vien tik savo jėgomis? Žinoma, be Dievo malonės nieko negalime. O kas yra Dievo malonė? Tai antgamtinė pagalba išganyti sielai. Dievo malonę galime gauti per sakramentus, maldą ir gerus darbus. Kristaus įsteigtieji regimieji ženklai (katalikų Bažnyčios sakramentai), su kuriais gauname Dievo malonę, yra šie: Krikštas, Sutvirtinimas, Švenčiausiasis Sakramentas, Atgaila arba Susitaikinimas, Ligonių patepimas, Kunigystė, Santuoka.

Ligonių patepimas #

Sunkios ligos metu žmogus, pagal įsitikinimus ir galimybes, kviečiamas priimti Jėzaus ir Bažnyčios įsteigtus sakramentus kaip antgamtinės Dievo malonės ženklą. Išpažintis ir Ligonių patepimo sakramentas yra laikomi „gydomaisiais sakramentais“, nes suteikia dvasinio bei fizinio išgijimo malonę. Šventuoju ligonių patepimu ir kunigų malda visa Bažnyčia paveda ligonius kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad juos sustiprintų ir gelbėtų.

Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista (Jok 5, 14–15).

Kada teikiamas Ligonių patepimo sakramentas? Kai katalikų tikėjimą išpažįstantis žmogus sunkiai suserga, kai liga staiga paūmėja, kai yra senyvo amžiaus. Šis sakramentas gali būti pakartotas tada, kai ligonis vėl pasijunta blogai po sunkios ligos arba kai tos pačios ligos metu jo savijauta žymiai pablogėja. Daug kas klaidingai mano, kad priėmęs šį sakramentą žmogus turi mirti, todėl vengia laiku pakviesti kunigą. Tai didelė klaida. Priešingai, Patepimo maldomis pirmiausia prašoma sveikatos. Sakramentais aprūpintas ligonis atgauna sąžinės ramybę, pasitikėjimą, todėl gali geriau pasinaudoti gydymu. Ligoniai, ypač sergantys ilgai, gali apaštalauti, jungdami savo skausmus ir negalias su Kristaus kančia už nusidėjėlių atsivertimą ir įvairius Bažnyčios reikalus.

Prieš Ligonių patepimo sakramentą gali būti suteiktas Atgailos sakramentas (kai atliekama išpažintis), po jo – Švenčiausiasis sakramentas – Komunija. Šių šventų apeigų metu prašome iš Viešpaties Jo Dvasios jėgos.

Atgaila (Susitaikinimas) #

Gyvendami žemėje neišvengiame klaidų ir kalčių, padarome nuodėmių. Kad po krikšto padarytas nuodėmes nuplautume, turime eiti išpažinties. Tai vadinama Atgailos arba Susitaikinimo sakramentu. Per sunkią nuodėmę galime prarasti pašvenčiamąją Dievo malonę. Kančia ir mirtimi ant kryžiaus Kristus pelnė nuodėmių atleidimą visai žmonijai, bet, norėdami asmeniškai gauti padarytų nuodėmių atleidimą, turime eiti išpažinties. Atgailos sakramentu Dievas atleidžia mums nuodėmes ir bausmę už jas, grąžina pašvenčiamąją malonę arba pagausina ją ir teikia veikiamųjų malonių, kurios padeda taisytis. Ne veltui šis sakramentas vadinamas Susitaikinimo sakramentu. Kristus pats atleisdavo nuodėmes besigailintiems ir pasitaisyti trokštantiems žmonėms. Prisikėlęs iš numirusių, Jėzus suteikė apaštalams ir jų įpėdiniams – kunigams malonę Dievo vardu išrišti tikinčiuosius iš nuodėmių: Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite – sulaikytos (Jn 20, 22–23). Kad kunigas žinotų, ką galima išrišti, o ko ne, penitentas privalo jam išpažinti, ką yra padaręs ir ar trokšta pasitaisyti, atsiprašyti ir pasakyti ar gailisi dėl nuodėmių, pasižada vengti progų, vedančių į nuodėmes. Todėl nuo pirmųjų krikščionybės amžių Bažnyčioje turime išpažintį, kuri pradžioje buvo vieša, o vėliau tapo slapta. Išpažinties kelias ne vienam sunkus todėl, kad tarp žmogaus ir Dievo yra kunigas. Tačiau tik kunigo buvimas suteikia nusidėjusiam žmogui gauto nuodėmių atleidimo tikrumą. Kunigo teikiamas išrišimas yra danguje įvykstančio nuodėmių atleidimo regimas ženklas. Ką žmogus pasako kunigui per išpažintį, lieka amžina paslaptis. Kad išpažintis būtų gera, reikia žinoti penkias atgailos dalis: atsiminti savo nuodėmes; gailėtis dėl nuodėmių; tvirtai pasiryžti nebenusidėti; atlikti išpažintį; atsilyginti ir taisytis. Norėdami atsiminti nuodėmes, tikriname savo sąžinę ir klausiame savęs, ar gerai vykdome Dievo ir Bažnyčios įsakymus, ar tinkamai atliekame savo pareigas šeimoje ir darbe. Kai kurie žmonės sako, kad neturi nuodėmių. Šv. apaštalas Jonas įspėja: Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos (1 Jn 1, 8). Iš tikrųjų žmonės išpažinties kartais neina ne todėl, kad neturi nuodėmių, o dėl to, kad jų nesupranta ir nejaučia kaltės arba neišdrįsta ją įvardinti ir išpažinti. Išpažinties metu būtinai reikia pasakyti, jei sunki nuodėmė padaryta ne vieną kartą. Kunigas gali padėti suvokti atgailos prasmę pagal kiekvieno žmogaus gebėjimą tai padaryti.

Švenčiausiasis Sakramentas. Šv. Mišios #

Švenčiausiasis Sakramentas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus tikras Kūnas ir Kraujas duonos bei vyno pavidalu. Jėzus įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą ir Kunigystės sakramentą per Paskutinę vakarienę, suteikdamas apaštalams galią – tai daryti Jo atminimui. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo (plg. Jn 13, 1). Savo kančios išvakarėse, per Paskutinę vakarienę, Jėzus meldėsi su apaštalais, skaitė ir aiškino jiems Šventąjį Raštą. Tada paėmė duonos, ją laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas: Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano Kūnas, kuris už jus atiduodamas. Paskui paėmė taurę su vynu ir tarė: Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė Naujosios ir amžinosios Sandaros mano Kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti (plg. Mt 26, 26–29). Kristus per Paskutinę vakarienę su apaštalais įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą, pasilikdamas mums apčiuopiamu duonos ir vyno pavidalu. Kryžiaus auką vainikuoja Kristaus prisikėlimas, rodantis, kad Amžinasis Tėvas priėmė Sūnaus pasiaukojimą. Tai yra Jėzaus prisikėlimo paminėjimas ir priminimas kiekvienam iš mūsų, kad turėsime amžinąjį gyvenimą.

Dvasinis vadovas #

Esant poreikiui ir galimybei, ligoniui patartina susirasti asmeninį dvasios vadovą. Tai padaryti gali padėti parapijos arba ligoninės kunigas, artimieji ir kiti. Dvasios vadovas periodinių susitikimų ir pokalbių metu nuosekliau pažins ligonio dvasinius poreikius bei suteiks reikiamą pagalbą.

Popiežius Benediktas XVI pataria kiekvienam turėti dvasios vadovą, kuris padėtų gilinti žinias apie save, sutvirtinti sąjungą su Viešpačiu ir gyvenime vadovautis evangelijos pavyzdžiu: Žengiant link Viešpaties, mums visada reikalingas vadovas, kokia nors dialogo forma; mes negalime padaryti to vien mąstydami patys. Ieškoti šio vadovo yra mūsų tikėjimo bažnytinės prigimties dalis (Popiežius Benediktas XVI, Trečiadienio audiencija, 2009 m. rugsėjo 16 d.). Popiežius drauge palinkėjo visiškai pasikliauti Dievu net sunkiausių išbandymų valandomis arba kai jaučiamės silpni, nes Dievas veikia visuomet ir atlieka nuostabius dalykus būtent silpnume.

Dvasinė saviugda #

Dvasinės problemos kartais klaidingai gali būti palaikytos fiziniais negalavimais. Labai gaila, kad jie dažnai taip ir lieka neatpažinti. Priklausomai nuo ligonio įsitikinimų, dvasingumą galima suprasti įvairiai. Dalis ligonių jį prilygina religinėms vertybėms, kiti dvasingumą supranta kaip asmenines prasmės paieškas ieškant gyvenimo tikslo ir siekiant suprasti, koks vaidmuo šiose paieškose tenka sergant. Šioje situacijoje daugelis ligonių, kurie nėra religingi, nori grįžti prie tikėjimo, su kuriuo užaugo, tikėdamiesi jame atrasti viltį ir paguodą.

Žmonės, sergantys onkologinėmis ligomis, dažnai pasineria į svarstymus, ką gyvenimas jiems reiškia, kas buvo pasiekta ir kas dar nepadaryta. Tai gali sukelti baimę ir įtampą, pasireiškiančią dvasiniu skausmu. Norint išspręsti dvasinius dalykus, ne visada reikia itin sudėtingų ir ypatingų metodų. Labai dažnai užtenka tik pabūti su artimu žmogumi, kuris Jus išklausytų, su kuriuo pasidalytumėte dvasiniais išgyvenimais.

Daugelyje religijų ir kultūrų paplitusi dvasinė praktika – meditacija (mąstymas). Tyloje ligonis stengiasi patirti Dievo artumą, užmiršti rūpesčius, tikėti Dievo gydomąja galia. Dievo malonė veikia nepriklausomai nuo žmogaus gebėjimo melstis. Patartina skaityti dvasinę literatūrą, maldyną, Šventąjį Raštą, poeziją, grožinę literatūrą. Galima rašyti laiškus savo Angelui Sargui: kaip jūs jaučiatės, ko siekiate, kokios abejonės jus jaudina. Vėliau šiuos laiškus galima sudeginti, o pelenus išpilti pavėjui į jūrą ar upę.

Rekomenduojama pabūti bažnyčioje, vienumoje, pasikalbėti su kunigu.

Dievas yra visur – Jį galite rasti savo širdyje, maldoje arba sakramento pavidalo.

Jūs galite paprašyti artimųjų kartu paskaityti Šventąjį Raštą arba pasimelsti. Maldos terapija gali tapti jūsų dvasinės stiprybės šaltiniu.

Patartina skaityti šias knygas: K.J. Hermes „Maldos išgyvenantiems depresiją“ (2009); P. Kalanithi „Įkvėpti tylą“ (2017 m.); J. Ivanauskaitė „Viršvalandžiai“ (2007); B. Ferrero „Pasakojimai ir palyginimai“ (2010); B. Ferrero „Naujos istorijos“ (2005); M. Albom „Antradienis su Morisu“ (2001); S. Braam „Alzheimerio liga. Mano tėvo istorija“ (2009); J. Ivanauskaitė „Odė džiaugsmui“; David Burns „Geros nuotaikos vadovas“ (2013); Antuanas de Sent Egziuperi „Mažasis princas“ (2009); R. Bachas „Džonatanas Livingstonas žuvėdra“ (1981).

Prof. Arvydas Šeškevičius

Siekdami pagerinti naršymo kokybę šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudęs „sutinku“ sutinki su šia Privatumo politika ir joje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Tu gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padarysi pakeitęs savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Daugiau informacijos rasi privatumo politikos skiltyje. View more
Cookies settings
Patvirtinti
Privatumo politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatumo politika

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, įmonės kodas: 302704554, registracijos adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas (toliau – „POLA“), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – „Lankytojai“) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis POLA interneto svetaine https://pola.lt/ (toliau – „Svetainė“) ir joje esančiu turiniu. Lankantis Svetainėje, POLA arba POLA įgalioti paslaugų teikėjai pasitelkia įvairias technologijas duomenų išsaugojimui tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o siūlomos paslaugos būtų aktualesnės. Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) sukurta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamas technologijas. 1. BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS Svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Jūsų poreikiams pritaikyti Svetainės veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi Svetaine. Slapukai – kas tai? Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Lankytojo interneto naršyklė apsilankant Svetainėje patalpina Lankytojo kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:
 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip Lankytojas naršo Svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kuo konkrečiai domitės).
Tikslai, kuriais POLA naudoja slapukus Slapukais siekiame:
 • užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą; POLA naudoja slapukus palaikant POLA saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus Svetainėje;
 • gerinti Svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Lankytojai apsilanko Svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
 • atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; parodyti tinkamą informaciją Lankytojams; išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Lankytojams;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
 • išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
 • tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Svetainėje, tiek ir už jos ribų.

2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI Kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje. Visi mūsų naudojami slapukai gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio viršuje iškylančioje slapukų juostoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalėsime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks Svetainė. Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis ir renkamus duomenis. Būtinieji slapukai
 • Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose, anketose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.
Funkciniai slapukai
 • Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.
Analitiniai slapukai
 • Analitiniai slapukai parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda sekti Lankytojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti Svetainės veikimą.
Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai
 • Šie slapukai leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą Svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

3. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI Gali būti, jog svetainės „Facebook“, „Twitter“, „Youtube“, „Linkedin“ ir kitos trečiųjų šalių priemonės nustato slapukus, kad būtų galima dalintis turiniu socialiniuose tinkluose arba rengti su prieiga susijusią statistiką. Slapukų buvimas, skaičius ir statusas gali priklausyti nuo to, kaip atitinkamomis platformomis naudojotės prieš apsilankydami Svetainėje arba joje lankydamiesi. Turėtumėte pasidomėti, kokios politikos socialinių tinklų slapukų klausimu laikosi atitinkamos interneto svetainės.
SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, BLOKAVIMAS Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė. Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus slapukų pagalba surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamiesi elektroniniu paštu info@pola.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu. Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/. Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.
BENDROSIOS NUOSTATOS Duomenų tvarkymo pagrindai ir terminai Elektroninės prekybos, POLA kortelės išdavimo ir administravimo, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais asmens duomenis tvarkome ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu pagrindu (sutarties sudarymas ir vykdymas). Elektroninės prekybos, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais duomenis saugosime 5 metus nuo sutartinių santykių pabaigos. POLA kortelės išdavimo ir administravimo tikslu tvarkomus duomenis saugosime tol, kol nenutrauksite naudojimosi kortele, pateikdami mums prašymą. Paminėtais tikslais tvarkomi duomenis yra būtini tikslams pasiekti, be asmens duomenų įvardintų tikslų pasiekti negalėtume. Komunikacija elektroniniu paštu Vykdant elektroninę komunikaciją Jūsų pateikiamų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti šią komunikaciją ir joje pateikti tam tikrus duomenis. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties sudarymas ir vykdymas (jeigu esame ją su Jumis sudarę), teisėtas interesas (pavyzdžiui, jeigu esate juridinio asmens darbuotojas) bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų duomenys tvarkomi vidaus administravimo tikslu. Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai komunikuojate elektroniniu paštu. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninės darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. Duomenų gavėjai Jūsų asmens duomenis galime perduoti IT, serverio ir pašto paslaugų teikėjams, advokatams, teisininkams, teismams ir kitoms valstybės institucijoms. POLA kortelės turėtų asmens duomenis papildomai galime perduoti POLA organizacijos nariams. Duomenų subjektų teisės Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. Ši Politika gali būti POLA atnaujinama. POLA informuos Lankytojus apie atnaujinimus, Svetainėje pateikdama naują Politikos versiją. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Politikos versiją. Ši Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
Save settings