Dalyvumo lygio nustatymas

Ką vadiname dalyvumo lygiu? #

Dalyvumo lygis – tai įvertintos ir nustatytos asmens galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime, atsižvelgiant į negalią ir aplinkos veiksnius.

Dalyvumo lygis pakeitė darbingumo lygį ir specialiųjų poreikių lygį vienoda procentine išraiška.

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis galioja iki nustatyto termino pabaigos. Asmuo naujai bus vertinamas tik pablogėjus būklei ar sukakus terminui iki kurio buvo nustatyta negalia.

Dalyvumo lygis nustatomas:

 • Pilnamečiams asmenims
 • Asmenims, jaunesniems kaip 18 m., kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu

Nuo 2024 metų pradžios, įsigaliojus naujai tvarkai, vertinat negalią, bus atsižvelgiama ne tik į medicininius kriterijus, bet ir į individualius kiekvieno asmens poreikius.

Kam suteikiamas asmens su negalia statusas? #

 • Vaikams, kuriems nustatytas neįgalumo lygis
 • Suaugusiems, kuriems nustatytas 0-55 proc. dalyvumo lygis
 • Suaugusiems ir vaikams, kuriems nustatyti individualios pagalbos teikimo ir / arba lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiai

Kam nustatomas neįgalumo lygis? #

Asmenims iki 18 metų, išskyrus tuos, kurie buvo (yra) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.

Jei man neįgalumas buvo nustatytas iki 2024 m. tvarkos pakeitimo, ar turiu kreiptis dėl pakartotinio dalyvumo nustatymo? #

Visiems asmenims, kuriems negalia nustatyta iki 2024 metų, ji galioja iki nustatyto termino pabaigos – iš naujo į agentūrą kreiptis nereikia.

Kaip nustatomas dalyvumo ar neįgalumo lygis? #

Jei ilgalaikiai funkciniai ir sveikatos sutrikimai trukdo aktyviai gyventi, gali būti vertinama negalia.

Nustatant negalią, atsižvelgiama į:

 • medicininius kriterijus, tačiau jų įtaka vertinant negalią bus mažesnė, nei buvo iki šiol;
 • kiekvienam žmogui su negalia reikalingos pagalbos poreikį, siekiant sukurti tokias galimybes bei suteikti tokias paslaugas ir pagalbą, kad negalia nebūtų kliūtis dalyvauti visose asmeninio ir visuomeninio gyvenimo srityse: švietime, darbo rinkoje, kultūriniame gyvenime, politinėje veikloje ir kt.

Nuo 2024-ųjų sausio 1 d. dalyvumo lygis nustatomas ne tik darbingo amžiaus asmenims, bet ir žmonėms, kurie sulaukė senatvės pensijos amžiaus.

Senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo buvo nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, turimi specialiųjų poreikių lygiai jiems prašant prilyginami dalyvumo lygiui: 40 proc. dalyvumo lygis – asmenims, kuriems buvo nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 15 proc. dalyvumo lygis – asmenims, kuriems buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Jei asmeniui yra taikoma paliatyvioji pagalba, jam gali būti nustatomas dalyvumo ar neįgalumo lygis, nevertinant bazinio dalyvumo ir individualios pagalbos poreikio.

Kur kreiptis? #

1 žingsnis. Gauti gydytojo siuntimą.

Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia elektroniniu būdu gydytojo siuntimą į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą (toliau- Agentūra).

2 žingsnis. Pateikti Agentūrai dokumentus.

Per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo gavimo kreipkitės į Agentūrą ir pateikite:

 • Prašymą nustatyti neįgalumo ar dalyvumo lygį ir individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikius. Prašymo formą rasite paspaudę šią nuorodą.
 • Gydytojo siuntimą, jei jis ne elektroninis. Jei siuntimas elektroninis – ESPBI IS sistemoje turi būti gydytojo pateikti elektroniniai dokumentai E027 ir E025 ar E003
 • asmens, kuriam prašoma nustatyti dalyvumo lygį, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl dalyvumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais
 • rašytinį asmens ar atstovo sutikimą, kad Agentūra gautų ir asmens su negalia pažymėjime panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro arba asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje, kuri turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 × 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“).

Labai svarbu, kad gydantis gydytojas tinkamai ir kaip galima detaliau užpildytų siuntimą į Agentūrą. nurodytų ne tik pagrindinės ligos daroma poveikį organizmui, bet taip pat ir gretutinių galimų susirgimų rizikas ir poveikį.

Dokumentus Agentūrai galite pateikti elektroniniu paštu, per e.pristatymo sistemą, paštu arba per kurjerį, ar atvykus į Agentūros teritorinį skyrių. Siunčiant dokumentus registruotu paštu ar per kurjerį, prašymas turi būti pasirašytas prašančiojo ar jo atstovo parašu, pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, tapatybės kortelės) kopija. Dokumentus Agentūrai gali pateikti ir Jūsų šeimos nariai ar Jūsų įgalioti asmenys. Jei dokumentus teiks įgalioti asmenys, Agentūrai būtina pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Asmenys gali iš anksto užsiregistruoti vizitui į Agentūrą, adresu www.anta.lt, spausdami išankstinės registracijos nuorodą arba per el. valdžios vartus, adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

3 žingsnis. Negalios vertinimas.

Agentūros specialistai kartu su Jumis užpildys klausimyną ir  išsiaiškins Jūsų individualius poreikius įvairiose gyvenimo srityse, pasiūlys Jums sudaryti pagalbos planą ir įvertins gydytojo pateiktus duomenis apie sveikatą. Jei į Agentūros teritorinį skyrių kviečiamas žmogus negali atvykti dėl sunkios sveikatos būklės, pas jį atvyks mobili komanda.

4 žingsnis. Sprendimo priėmimas.

Agentūra priima sprendimus per 20 darbo dienų ir informuoja apie nustatytą neįgalumo (vaikams) ar dalyvumo (suaugusiems) lygį, sudarytą pagalbos planą ir individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikį.

Jei sprendimas netenkina, jį galima apskųsti Agentūros direktoriui, o nesutikus su direktoriaus sprendimu, galima kreiptis į Lietuvos administracinių ginčų komisiją.

Asmeniui nebereikės rūpintis, jei prireiktų kokios nors papildomos informacijos iš kitų institucijų. Tuo pasirūpins Agentūra. Ji nuolat stebės, kaip įgyvendinamas sudarytas pagalbos asmeniui planas, kartu įvertins, ar reikia papildomos pagalbos.

5 žingsnis. Kreiptis dėl išmokų ir kompensacijų.

Kai nustatytas neįgalumo ar dalyvumo lygis, reikia kreiptis į SODRA su prašymu skirti šalpos negalios ar negalios pensiją.

Kai įvertinti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensavimo poreikiai, reikia kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių su prašymu skirti tikslinę kompensaciją.

Kur kreiptis dėl siuntimo į Agentūrą dalyvumo lygiui nustatyti? #

Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į Agentūrą dalyvumo lygiui nustatyti. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia elektroniniu būdu siuntimą į Agentūrą kartu su siuntime pateiktą informaciją patvirtinančiais dokumentais.

Kiek laiko galioja gydytojo siuntimas į Agentūrą? #

Siuntimas į Agentūrą galioja 60 kalendorinių dienų. Per šį terminą būtina pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus. Prašymą reikia pateikti ir tuo atveju, kai gydytojas siuntimą užpildė ir Agentūrai pateikė elektroniniu būdu.

Kada atliekamas dalyvumo lygio vertinimas? #

Dalyvumo lygio vertinimas atliekamas:

 • pirmą kartą;
 • baigiantis ar pasibaigus nustatytam dalyvumo lygio terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei,
 • pasikeitus dalyvumo lygio priežastims

Vertinant asmens dalyvumą pirmą kartą, Agentūros teritoriniame skyriuje asmeniui dalyvaujant užpildomas individualios pagalbos poreikio klausimynas (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Kai asmuo dėl sunkios sveikatos būklės pats negali atvykti į Agentūrą, individualios pagalbos poreikio klausimynas pildomas asmens namuose ar gydymo įstaigoje.

Dalyvumo lygis įvertinamas procentais, jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais.

Pakartotinis dalyvumo lygio vertinimas atliekamas:

 • asmeniui ir (ar) pensiją ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su Agentūros priimtu sprendimu, kai priimamas sprendimas atlikti pakartotinį dalyvumo lygio vertinimą,
 • vykdant Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimą,
 • vykdant teismo sprendimą,
 • atlikus Agentūros teritorinio skyriaus priimto sprendimo kontrolę ir paaiškėjus, kad Agentūros teritorinio skyriaus sprendimas priimtas nepagrįstai.

Kokiam terminui gali būti nustatytas dalyvumo lygis? #

Dalyvumo lygis nustatomas tokiais terminais:

 • 6 mėnesiams, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens dalyvumo lygio pasikeitimui per artimiausius 6 mėnesius;
 • 12 mėnesių, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens dalyvumo lygio pasikeitimui per artimiausius 12 mėnesių;
 • 24 mėnesiams, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens dalyvumo lygio pasikeitimui per artimiausius 24 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens dalyvumo lygio pasikeitimui, ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Kokius dokumentus turi išduoti Agentūra, nustačius dalyvumo lygį? #

Agentūros teritorinis skyrius, asmeniui nustatęs dalyvumo lygį, išduoda:

 • asmens su negalia pažymėjimą,
 • sprendimą dėl dalyvumo lygio,
 • sprendimą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (tik asmeniui prašant).

Kokia išmoka priklauso nustačius dalinį dalyvumą? #

Asmenys, netekę 45 % ar daugiau dalyvumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus, (turi teisę gauti negalios pensiją (iki 2023-12-31 buvo skiriama netekto darbingumo pensija, iki 2005-07-01 – invalidumo pensija).

Negalios pensija skiriama, jei:

 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu.
 • Turite minimalų stažą negalios pensijai gauti.

Nustačius dalinį dalyvumą ne vėliau kaip per 12 mėn. reikia kreiptis į SODRĄ. Jei kreipsitės vėliau, bus išmokėta pensija už laikotarpį nuo dalyvumo lygio nustatymo, bet ne daugiau nei už 12 mėnesių, buvusių iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje.

SODRAI teikiami šie dokumentai:

 • Prašymą skirti negalios pensiją;
 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje);
 • Jei anksčiau nesate pateikę: dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
 • Karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
 • Santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė).

Negalios pensijai apskaičiuoti vertinamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Stažas, kurio reikia netekto darbingumo pensijai gauti – minimalaus ir būtinojo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimai nustatomi pagal iš dalies darbingo asmens amžių pripažinimo iš dalies darbingu dieną, t. y. kuo vyresnis toks asmuo, tuo daugiau stažo yra reikalaujama.

Kaip apskaičiuojama netekto darbingumo pensija?

Socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 60 % ar daugiau dalyvumo ir senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 45–55 % dalyvumo, jeigu jų gaunamų pensijų ir pensinių išmokų suma per mėnesį yra mažesnė negu 100 % Lietuvos Respublikos apskaičiuoto minimalaus vartojimo poreikio dydžio, nustatyto 2024 m., turi teisę gauti pensijos priemoką. Ši priemoka klientui skiriama be atskiro prašymo.

Ar keičiasi netekto darbingumo pensija, jeigu ją gaunantis asmuo pradeda dirbti? #

Skiriant pensijos priemoką nėra vertinamos asmens gaunamos draudžiamosios pajamos, todėl asmuo gali dirbti ir gauti pensijos priemoką, jei jo gaunamų pensijų suma yra mažesnė nei 100 procentai MVPD.

Kam nustatomas neįgalumo lygis? #

Neįgalumo lygis, vadovaujantis sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ir švietimo ministrų įsakymu patvirtintu Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu, nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus asmens sveikatos būklę ir individualios pagalbos poreikį.

Neįgalumo lygį nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –  Agentūra) teritoriniai skyriai.

Kokie yra neįgalumo lygiai? #

Neįgalumo lygiai yra tokie:

 • sunkaus neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visiškai neįgyjamas asmens amžių atitinkantis savarankiškumas, žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis;.
 • vidutinio neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, neigiamo aplinkos veiksnių poveikio iš dalies neįgyjamas asmens amžių atitinkantis savarankiškumas, sumažėjusios galimybės ugdytis;.
 • lengvo neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, neigiamo aplinkos veiksnių poveikio nežymiai sumažėjęs asmens savarankiškumas ir galimybės ugdytis.

Kokiais terminais nustatomas neįgalumo lygis? #

Neįgalumo lygis nustatomas tokiais terminais:

 • 6 mėnesiams, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens neįgalumo lygio pasikeitimui per artimiausius 6 mėnesius;
 • 12 mėnesių, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens neįgalumo lygio pasikeitimui per artimiausius 12 mėnesių;
 • 24 mėnesiams, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens neįgalumo lygio pasikeitimui per artimiausius 24 mėnesius;
 • iki pilnametystės, kai neprognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens neįgalumo lygio pasikeitimui, ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Ką daryti, jeigu asmuo nesutinka su teritorinio skyriaus sprendimu? #

Jei asmuo ar atstovas nesutinka su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu, jį per 20 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos gali apskųsti Agentūros direktoriui. Skundo dėl Agentūros teritorinio skyriaus priimto sprendimo forma

Agentūra, gavusi visus pakartotiniam dalyvumo lygio vertinimui reikalingus dokumentus, vertinimą atlieka ir sprendimą priima per 20 darbo dienų. Asmuo apie sprendimą informuojamas raštu. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, Agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo terminą pratęsti 10 darbo dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą pranešama raštu.

Jeigu asmuo arba pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto atstovo sprendimu dėl pakartotinio dalyvumo lygio nustatymo, šį sprendimą per 20 darbo dienų nuo gavimo dienos gali skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai. Šios komisijos sprendimą asmuo arba jo įgalioti asmenys įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

Kam gali būti nustatomi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai? #

Vaikui ar suaugusiam, kuriam dėl riboto savarankiškumo reikalinga kito asmens pagalba ir (ar) slauga, gali būti nustatomi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai.

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija – tai mėnesinė piniginė išmoka, skiriama asmenims, kuriems nustatyti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai.

Kai Agentūra nustato individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikį, reikia kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių su prašymu skirti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją. Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijas skiria savivaldybė, kurioje yra asmens, turinčio teisę gauti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją, gyvenamoji vieta, meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, o moka – šios savivaldybės administracija. 

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos dydis priklauso nuo tikslinių kompensacijų bazinio dydžio. 2023 m. šis bazinis dydis buvo 147 eurai. Tikslinių kompensacijų bazinis dydis 2024 m. siekia 165 eurus. 

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, kurios buvo paskirtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., ir toliau bus mokamos iki slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo termino pabaigos. 

Kas yra laikino atokvėpio paslauga? #

Siekiant asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam žmogų su negalia, suteikti galimybę pailsėti, laikinas atokvėpis įtvirtinamas kaip atskira specialioji paslauga, kuri bus finansuojama ne tik iš savivaldybių, bet ir iš valstybės biudžeto lėšų, ją galės teikti ne tik socialinių paslaugų įstaigos, bet ir fiziniai asmenys. Dėl to gerės laikino atokvėpio paslaugų prieinamumas žmones su negalia prižiūrintiems artimiesiems.

Asmenys, prižiūrintys artimuosius su negalia, už laikino atokvėpio paslaugą mokės iki 40 procentų slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos ar iki 60 proc. priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, mokamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjo prižiūrimam asmeniui.

Laikino atokvėpio paslauga galės pasinaudoti tie asmenys, kurie prižiūri žmones, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikiai. Tokiu būdu artimiesiems bus suteikiama galimybė pailsėti, atgauti fizines ir emocines jėgas.  

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, seniūniją ar kitą įstaigą, kuriai pavesta priimti prašymus, į socialinį darbuotoją.

Čia rasite daugiau informacijos apie laikino atokvėpio paslaugą.

Jūs galite gauti nemokamą POLA teisininko konsultaciją #

POLA kortelės turėtojai gali kreiptis dėl teisinės konsultacijos: atsakysime į klausimus, susijusius su sveikatos, darbo, socialinės apsaugos, draudimo, paveldėjimo teise

Konsultacija suteikiama užpildžius konsultacijų anketą POLA tinklapyje, paskambinus ir užsiregistravus tel. +370 606 07257 arba parašius el. paštu konsultacijos@pola.lt. Konsultacijos teikiamos telefonu Jums patogiu metu.

Trumpą teisinio klausimo aprašymą (anonimiškai) paskelbsime tinklalapyje – atsakymas padės ir kitiems pacientams.

Susisiekite su POLA pacientų gidais #

Jei turite dar klausimų – kreipkitės į POLA pacientų gidus. Šie POLA savanoriai, kurie patys yra/buvo onkologiniai pacientai arba jų artimieji, padės susiorientuoti, kaip išspręsti praktinius gyvenimo klausimus, tokius kaip išmokos, nedarbingumo nustatymo procedūros, paaiškins, kokią pagalbą gali suteikti POLA. Šie savanoriai padės sergantiesiems ar jų artimiesiems nepasiklysti informacijos apie ligą gausoje, įkvėps kasdienybėje ir neš viltį gyvenimui.

Socialinė parama: kas man priklauso #

Informaciją apie socialinės paramos rūšis ir socialinio draudimo išmokas pagal gyvenimo atvejus galima rasti: www.kasmanpriklauso.lt

Siekdami pagerinti naršymo kokybę šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudęs „sutinku“ sutinki su šia Privatumo politika ir joje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Tu gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padarysi pakeitęs savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Daugiau informacijos rasi privatumo politikos skiltyje. View more
Cookies settings
Patvirtinti
Privatumo politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatumo politika

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, įmonės kodas: 302704554, registracijos adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas (toliau – „POLA“), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – „Lankytojai“) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis POLA interneto svetaine https://pola.lt/ (toliau – „Svetainė“) ir joje esančiu turiniu. Lankantis Svetainėje, POLA arba POLA įgalioti paslaugų teikėjai pasitelkia įvairias technologijas duomenų išsaugojimui tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o siūlomos paslaugos būtų aktualesnės. Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) sukurta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamas technologijas. 1. BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS Svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Jūsų poreikiams pritaikyti Svetainės veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi Svetaine. Slapukai – kas tai? Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Lankytojo interneto naršyklė apsilankant Svetainėje patalpina Lankytojo kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:
 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip Lankytojas naršo Svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kuo konkrečiai domitės).
Tikslai, kuriais POLA naudoja slapukus Slapukais siekiame:
 • užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą; POLA naudoja slapukus palaikant POLA saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus Svetainėje;
 • gerinti Svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Lankytojai apsilanko Svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
 • atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; parodyti tinkamą informaciją Lankytojams; išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Lankytojams;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
 • išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
 • tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Svetainėje, tiek ir už jos ribų.

2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI Kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje. Visi mūsų naudojami slapukai gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio viršuje iškylančioje slapukų juostoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalėsime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks Svetainė. Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis ir renkamus duomenis. Būtinieji slapukai
 • Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose, anketose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.
Funkciniai slapukai
 • Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.
Analitiniai slapukai
 • Analitiniai slapukai parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda sekti Lankytojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti Svetainės veikimą.
Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai
 • Šie slapukai leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą Svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

3. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI Gali būti, jog svetainės „Facebook“, „Twitter“, „Youtube“, „Linkedin“ ir kitos trečiųjų šalių priemonės nustato slapukus, kad būtų galima dalintis turiniu socialiniuose tinkluose arba rengti su prieiga susijusią statistiką. Slapukų buvimas, skaičius ir statusas gali priklausyti nuo to, kaip atitinkamomis platformomis naudojotės prieš apsilankydami Svetainėje arba joje lankydamiesi. Turėtumėte pasidomėti, kokios politikos socialinių tinklų slapukų klausimu laikosi atitinkamos interneto svetainės.
SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, BLOKAVIMAS Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė. Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus slapukų pagalba surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamiesi elektroniniu paštu info@pola.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu. Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/. Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.
BENDROSIOS NUOSTATOS Duomenų tvarkymo pagrindai ir terminai Elektroninės prekybos, POLA kortelės išdavimo ir administravimo, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais asmens duomenis tvarkome ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu pagrindu (sutarties sudarymas ir vykdymas). Elektroninės prekybos, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais duomenis saugosime 5 metus nuo sutartinių santykių pabaigos. POLA kortelės išdavimo ir administravimo tikslu tvarkomus duomenis saugosime tol, kol nenutrauksite naudojimosi kortele, pateikdami mums prašymą. Paminėtais tikslais tvarkomi duomenis yra būtini tikslams pasiekti, be asmens duomenų įvardintų tikslų pasiekti negalėtume. Komunikacija elektroniniu paštu Vykdant elektroninę komunikaciją Jūsų pateikiamų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti šią komunikaciją ir joje pateikti tam tikrus duomenis. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties sudarymas ir vykdymas (jeigu esame ją su Jumis sudarę), teisėtas interesas (pavyzdžiui, jeigu esate juridinio asmens darbuotojas) bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų duomenys tvarkomi vidaus administravimo tikslu. Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai komunikuojate elektroniniu paštu. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninės darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. Duomenų gavėjai Jūsų asmens duomenis galime perduoti IT, serverio ir pašto paslaugų teikėjams, advokatams, teisininkams, teismams ir kitoms valstybės institucijoms. POLA kortelės turėtų asmens duomenis papildomai galime perduoti POLA organizacijos nariams. Duomenų subjektų teisės Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. Ši Politika gali būti POLA atnaujinama. POLA informuos Lankytojus apie atnaujinimus, Svetainėje pateikdama naują Politikos versiją. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Politikos versiją. Ši Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
Save settings