Dėkojame Šv. Pranciškaus onkologijos centrui už leidimą pasinaudoti jų parengtais leidiniais „Ligonio maldos ligoninėje” ir „Viešpatie, skubėk man padėti. Ligonių maldos”.

Maldos ligoninėje #

Šiuo metu Jūs esate ligoninėje. Galbūt, tai pirmas kartas Jūsų gyvenime. Daug kas čia keista ir nepažįstama. Mes tikimės, kad gydymas bus sėkmingas, pasijausite geriau, pamažu sugrįš prarastos jėgos…

Bažnyčia atpažįsta jumyse ypatingu būdu esantį kenčiantį Kristų. Taip yra: šalia mūsų kančios, o veikiau mūsų kančioje yra Kristaus kančia; jis su mumis neša kančios naštą ir parodo jos prasmę. Kai Dievo Sūnus pakilo ant kryžiaus, jis sugriovė kančios vienatvę ir nušvietė jos tamsą. Taigi mes atsiduriame prieš Dievo meilės mums slėpinį, teikiantį vilties ir drąsos: vilties, nes Dievo meilės plane netgi skausmo naktis atsiveria Velykų šviesai; ir drąsos, kuri leidžia mums priimti visus sunkumus drauge su Juo, vienybėje su Juo.

Šios popiežiaus Pranciškaus mintys Pasaulinės ligonių dienos proga tesustiprina Jus.

Maldos vienybėje – Šv. Pranciškaus onkologijos centro bendruomenė ir dvasiniai asistentai kunigai Benediktas Jurčys OFM, Evaldas Darulis OFM.

Malda atvykus į ligoninę #

DIEVAS – MŪSŲ PRIEGLAUDA IR STIPRYBĖ, VISADOS ARTIMIAUSIA PAGALBA VARGUOSE (PS 46,1)


ČIA NĖRA TIKRI NAMAI, VIEŠPATIE.
Čia – aplinka visiškai neįprasta, daug kas svetima.
Tyrimai, gydymas ir vaistai yra pagrindinė mano dienos dalis.
Jaučiu informacijos perteklių. Neapleidžia mintis: geriau aš būčiau savo namuose, net jeigu jie nėra tobuli.
Žmonės ligoninėje yra draugiški, šilti ir dėmesingi, bet vis tik mes vieni kitų nepažįstame.
Čia gausybė įeinančiųjų ir išeinančiųjų, nuolat kažką veikiančių, o tai mane pradeda varginti. Viskas atrodo nebepakeliama, nes čia nėra mano artimųjų, kurie mane supranta… tačiau aš vis tik suvokiu, kad man šiuo metu geriau būti ligoninėje.

Viešpatie, būk su manimi ir leisk man prisiminti, kad tu mane gydai per kitus žmones.
Aš atiduodu save į rankas tų, kurie geriausiai žino, kaip gydyti mane.
Ačiū Tau už tai, kad esi mano Kūrėjas ir Stiprybė.
Amen.

Ryto malda #

VIEŠPATIE, AUŠTANT TU GIRDI MANO BALSĄ, UŠTANT KREIPIUOSI Į TAVE MALDA IR LAUKIU. (Ps 5, 4)

DANGIŠKASIS TĖVE,
Tu mane saugojai visą praeitą dieną – aš dėkoju tau už Tavo rūpinimąsi manimi.
Padėk man, pasitikint Tavimi, ištverti viską, kas su manimi įvyks šiandien.
Mano silpnume – suteik savo stiprybę.
Mano rūpestyje – savo ramybę.
Varge – savo paguodą ir malonę.
Apreiški mano gyvenime savo buvimą ir meilę. Amen.
Atėjo kita diena. Aš nežinau, kas manęs laukia, bet paruošk mane, Dieve, viskam, kas gali atsitikti.
Jeigu aš kelsiuosi, padėk man atsistoti drąsiai.
Jeigu aš sėsiuosi, padėk man atsisėsti tyliai.
Jeigu mane pažemins, padėk man kantriai tai ištverti.
Jeigu aš ką nors darysiu, padėk man tai atlikti iš meilės.
Viešpatie, išklausyk mano maldą ir atsiųsk savo meilės dvasią.
Amen.

Viešpats telaimina ir tesaugo tave,
Viešpats tenušviečia tave savo veidu ir tebūna tau maloningas.
Viešpats tepažvelgia į tave maloniai ir tesuteikia tau ramybę! (Sk 6, 24-25
)

Dienos malda #

VIEŠPATS YRA ARTI! NIEKUO PER DAUG NESIRŪPINKITE, BET VISUOSE REIKALUOSE MALDA IR PRAŠYMU SU PADĖKA JŪSŲ TROŠKIMAI TESIDARO ŽINOMI DIEVUI (FIL 4, 5-6)

O KRISTAU,
Padaryk, kad suvokčiau ir priimčiau Tavo gydymą.
Paliesk mano akis, kad Tave matyčiau.
Atverk mano ausis, kad Tavo balsą girdėčiau.
Įeik į mano širdį, kad Tavo meilę pažinčiau.
Pridenk mano sielą ir kūną savo artumo šešėliu, kad galėčiau su kitais dalytis Tavo stiprybe, Tavo meile ir Tavo išgydytu mano gyvenimu. Amen.


DIEVE,
Aš esu silpnas, man sunku sutelkti dėmesį ir melstis.
Šiandien į Tavo rankas atiduodu savo mylimus žmones ir save patį.
Žinau, kad apglėbsi mus savo meile ir gailestingumu.
Padėk man atsiliepti į Tavo meilę, kai jaučiuosi ypač silpnai.
Amen.


DIEVE,
Ateinu pas Tave su visomis savo abejonėmis ir skausmu, su viltimi ir baimėmis.
Kaip sunku priimti tai, kas man atsitiko.
Aš turiu daugybę abejonių ir klausimų.
O kartais pajuntu net pyktį Tau, tačiau žinau, kad neišgyvenčiau nė dienos be tavo pagalbos ir teikiamos stiprybės.
Būdamas silpnas, aš išlieju visą savo sielvartą, savo ašaras, savo gailestį ir savo abejones Tau.
Prašau, paimk ir nešiok mane tokį, koks aš esu.
Suteik man, Dieve, ramybės dvasią.
Amen.


VIEŠPATIE,
Nežinomybės akimirką, leisk man pasitikėti Tavimi.
Kai aš atiduodu save į gydytojų rankas, leisk man pasitikėti Tavimi.
Kada aš laukiu savo gydymo rezultatų, leisk man pasitikėti Tavimi.
Nepriklausomai nuo to, kokie jie bus, padėk man visada pasitikėti Tavimi.
Amen.

Jėzus sako: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūgštauja jūsų širdys ir te neliūdi!“ (Jn, 14, 27)

Vakaro maldos #

KAI EINU ILSĖTIS, RAMIAI UŽMIEGU, NES TU VIENAS, VIEŠPATIE, LEIDI BE RŪPESČIO ILSĖTIS. (PS 4, 8)

VIEŠPATIE,
Globok tuos, kurie dirba, verkia ar laukia šią naktį.
Siųsk savo angelus sargus tiems, kurie jau miega.
Jėzau Kristau,
Prižiūrėk sergančiuosius,
Duok poilsio tiems, kurie pavargę,
Nuramink ir paguosk kenčiančius.
Visa to prašau Jėzaus Kristaus vardu.
Amen.


VIEŠPATIE,
Globok mus visą šią dieną,
Kol šešėliai ištįs ir vakaras ateis,
Kol nutils kasdienybės triukšmas ir darbai bus užbaigti.
Būk gailestingas ir suteik mums saugią aplinką, šventą poilsį ir ramybę.
Amen.


VIEŠPATIE DIEVE,
Padėk man nurimti bemiegę naktį.
Aš žinau, Tu budi visada – kai šviesa ar tamsa.
Tu esi Tas, kuris niekad nemiega ir globoja mane.
Kai aš jaučiuosi vienišas, nuramink mane savo buvimu šalia.
Baimės akimirką, leisk man pažinti Tavo ramybę.
Kai esu pavargęs, atgaivink savo meile mane.
Amen.


VIEŠPATIE JĖZAU,
Padėk man šiąnakt užmigti ir atgauti jėgas.
Padėk man, savo ramybės galia įveikti baimes ir abejones.
Padėk man tikėti, kad Tu esi šalia manęs, kai aš esu silpnas ir vienišas.
Suteik stiprybės ir pasitikėjimo, kai jaučiuosi nejaukiai savo silpnume ir skausme.
Ačiū Tau už tuos, kuriuos myliu, būk su jais visada.
Ačiū Tau už kitus mano palatos ligonius ir už viską, kuo dalinamės.
Ačiū Tau už meilę, supratimą ir ligoninės personalo slaugą.
Atiduodu Tau save ir viską, kas man brangu, kad Tu mane visada globotum.
Amen.


VIEŠPATS – mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių vandenų gano.
Jis atgaivina mano gyvastį, ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane.
Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi; sklidina mano taurė!
Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose. (Ps 23)

Viešpaties malda #

TĖVĖ MŪSŲ, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Amen.

Maldos už gydytojus ir slaugytojus #

Maloningasis Dieve, kuris pašaukei visą gydytojų ir slaugos personalą pareigai rūpintis ir gydyti, lydėk juos savo malone. Palaimink gydytojus, seseles, pagalbinius darbuotojus ir visus, kurie padeda žmonėms pasveikti. Padėk jiems suprasti, kad Tu esi jų talentų šaltinis ir stiprink juos savo Šventąja Dvasia.
Amen.

Atgaivink, Viešpatie Jėzau, tuos, kuriuos Tu pašaukei studijuoti ir praktikuoti gydymo meno pagrindus. Stiprink juos Savo gyvąja Dvasia, kad jų gydymas bei slauga padėtų bendruomenei išlikti sveikai, ir kad Tavo kūrinija Tave garbintų.

Malda už šeimą ir draugus #

DANGIŠKASIS TĖVE, aš pavedu Tavo visa apimančiai globai visus, kurie man yra brangūs. Saugok juos nuo blogio ir pavojaus. Apsaugok juos nuo visų neramumų. Padėk jiems suprasti, kad Tavo meilė yra stipresnė; dėka Tavo meilės mes esame vieningi su visais, o ypač su Tavimi.

Brangusis Jėzau, ačiū Tau už brangią dovaną – mano šeimą ir draugus. Aš prašau Tavęs, palaimink juos, apsaugok juos ir suteik jiems stiprybės kovoti su savo problemomis. Jie mane apsupo savo meile. Apglėbk juos, Viešpatie, savo meile. Dabar ir per amžius. Amen.

Malda už ligoninę #

VISAGALIS DIEVE, aš prašau palaiminti visus čia dirbančius gydytojus. Duok jiems išminties ir gabumų, užuojautos ir kantrybės, kad sumažintų mano kančią ir padidintų Tavo malonės ir meilės rezultatus.

Malda prieš operaciją #

O DANGIŠKASIS TĖVE, su pasitikėjimu aš pavedu save į Tavo rankas. Mano silpnumo valandą prižiūrėk ir saugok mane. Būk su manimi visą šį laiką. Laimink ir vesk visus, kurie yra atsakingi už mane. Amen.

Malda po operacijos #

VIEŠPATIE, Tu visada mus užjauti ir Tavo gailestingumas yra beribis: aš dėkoju Tau už tai, kad palengvinai mano skausmą, suteikei man naują viltį pasveikti. Ačiū Tau, kad manyje pradėjai gerą darbą. Mano kūnas atsigauna ir džiaugiasi Tavo gerumu. Sudėliok mano gyvenimą ir vesk mane, kad visada daryčiau tik tuos darbus, kurie Tau ir mano artimui yra malonūs. To meldžiu per Tavo gailestingąją Meilę. Amen.

MANO DIEVE, dėkoju Tau, kad grąžinai man kūno sveikatą. Stiprėja ne tik mano kūnas, Tavo malonės dėka augu tikėjime, viltyje ir meilėje. Padėk man vertinti visus gyvenimo palaiminimus, nešti džiaugsmą ir padėti kitiems Jėzaus vardu. Amen.

Dėkojimo malda #

VIEŠPATIE, šiandien aš jaučiuosi geriau ir esu dėkingas. Ačiū Tau, kad esi su manimi, kai gydausi ligoninėje, ir už visus, kurie manimi rūpinasi. Ačiū, kad jiems duodi išminties, įgūdžių, žinių ir kantrybės, idant galėtų padėti man vėl pasveikti. Taip pat ačiū Tau už draugus ir šeimą, kurie prisiminė, padėjo, lankė ir meldėsi. Ačiū už Bažnyčios bendruomenės meilę, kuri meldėsi už mane. Ačiū Tau Jėzau. Amen.

Malda važiuojant namo #

MIELAS JĖZAU, šiandien gavau gerą žinią: daktaras sakė, kad galiu važiuoti namo. Ačiū Tau, kad mane saugojai ir man suteikei drąsos. Ačiū Tau už gyvenimo dovaną. Ačiū už laiką, per kurį galėjau viską apmąstyti. Padėk man po visos šios patirties žiūrėti į savo gyvenimą naujomis šviesomis. Amen.

Maldos #

Aš pradedu maldą #

Viešpatie, laikas toks brangus!
Kada sveikstu ir noriu būt pagydytas,
Kai atrandu save iš naujo
Ir suvokiu:
Tik Tavo rankose esu saugus…

Kur skuba, bėga mano dienos?
Taip greit – tarsi sraunus kalnų upelis,
Ir visa lieka praeity –
Kaip sapnas,
Kaip niekada negrįžtančių dienų šešėlis.

Žinau, aš negaliu paklysti, abejoti –
Nes Tu – su manimi,
Laikyki, Dieve, stipriai mano ranką,
Mokink pasitikėti Tavimi!

Čia ir dabar
Prašau išgydymo malonės!
Išgirsk nuolankų prašymą sugrubusios širdies.
O Dieve,
Tik tu gali sugriauti akmeninę sieną,
Atskyrusią mane nuo tavo begalinės meilės ir vilties!
Amen.

Padėk man šiandien #

Dieve, akimirksnis su Tavimi patirtas –
Ryšys draugystės tvirtas.
Ar net trumpa mintis pasidalinta
Yra pagydanti, gaivinanti labiau
Negu aukštų kalnų vaizdai,
Galintys manas piktas mintis išskirt pusiau,
Ramybe, laime užlieti mano kūną.
O Viešpatie, yra dienų, kuomet sunku man būna,
Ypač ryte,
Kai nubundu su rūpesčiu ir sunkumu
Ar negaliu dienos užbaigt miegu.
Tuomet tas laikas atrodo galingesnis už mane…
Atnaujinki mane, o Viešpatie,
Ir savo dieviška jėga
Padėk dabar ir visada.
Amen.

Perkeisk mano gyvenimą #

Viešpatie,
Kaip gėlė gali spinduliuoti savo grožį
Ir skleisti savo kvapą žemėj,
Taip aš trokštu pajusti Tave
Savo širdies kertelėj.
Apsupk mane savo meile,
Suteiki malonę išgyti.
Apglėbk savo ramybe,
Paguosk ir sustiprink.

Viešpatie, pasilik manyje
Kaip ir aš – tavyje,
Tavo gydanti meilė
Tegul keičia mane. Amen.

Leisk man pažinti Tavo gydančią Meilę #

Viešpatie, atsiųsk savo aušrą –
Tą naują šviesą į mano gyvenimą.
Pašalink tamsius šešėlius
Ir leisk savo dangiškai šviesai
Veržtis lyg kriokliui
Į kiekvieną mano
Minties kampelį.

Viešpatie, atsiųsk savo saulės
Naujų spindulių mano širdžiai.
Taip aš pajusiu Tavo gydančią meilę,
Kuri ūkanotą ir ankstų rytą man bus lyg
Kylanti saulė virš miegančios žemės.
Suteik man naują pradžią.

Viešpatie, atsiųsk savo gydančios Meilės galią,
Kuria man leiski tikėti,
Pašalinęs šaltį, paskirki naują jaudulį, ugnį,
Naują viltį, gyvenimą.
Suteik man naują pradžią. Amen.

Palaikyk mane #

Tu palieti mane, Viešpatie,
Kai esu silpnas ir bejėgis,
Nesuprastas ir nepaguostas,
Kai aš negyvas tarsi smėlis,
Pabiręs tyloje ir tamsoje.
Tu ateini į mano širdį švelniai
Ir primeni koks aš brangus Tau.
Tu – mano draugas,
Akimirka su Tavimi –
Ir viskas pasikeičia.
Tavo draugystė palaiko visuomet mane…

Leisk man pažinti Tavo ramybę #

Laivui grimztant gilyn
Apaštalai šaukėsi Tavo pagalbos.
Tu sutramdei šėlstančią audrą
Ir ramybė atėjo širdin.
Taip ir aš, Viešpatie, šaukiuosi Tavęs,
Pažvelk į mane ir apsaugok,
Kad neskęsčiau savo liūdesio jūroj,
Nes bejėgis esu jau šypsotis,
Širdy siaučia ledinė audra.
Nuramink mano sielą,
Leisk pažint Tavo jaukią ramybęTylią upę šiltą vasaros dieną.
Aš taip trokštu Tavo artumo, o Dieve! Amen.

Viešpatie, skubėk man padėti #

Kai pavargstu, jaučiuos silpnai,
Nusiviliu savim, kitais.
Padėk man, Viešpatie,
Nes mano siela serga.
Esu tarsi gėlė išdžiūvusioje žemėj,
Belaukianti gaivinančio lietaus,
Tarsi norėdama pajusti vėlei
Alsavimą gyvenimo brangaus.
Viešpatie, skubėki man padėti,
Siųsk savo meilės liūtį virš manęs,
Kad kaip gėlė galėčiau sužydėti,
Ir džiaugtis Tavyje!
Amen.

Malda už gijimo malonę ir atleidimą #

Viešpatie, aš prašau Tavo ypatingos malonės.
Tavo gydančios meilės dovanos.
Aš prašau, nes esu įsitikinęs, jog Tu myli mane ir tik vienas žinai, kas man yra geriausia.
Aš prašau, nes pasitikiu ir žinau, kad esu Tau be galo brangus, kad rūpinies manimi labiau nei aš pats savimi.
Aš prašau Tavęs, Viešpatie, išlaisvinti mane iš visko, kas manyje neleidžia atverti širdies, minčių ir kūno Tavo gydančiai meilei.
Aš taip pat prašau Tavęs išlaisvinti mane nuo bet kokio perdėto savęs gailėjimo, kuris trukdo man galvoti apie kitus, o ne tik apie save.
Išlaisvink mane, Viešpatie, nuo bet kokio neatleidimo, kurį paslėpiau savo širdyje, nuo bet kokio kartėlio, kuris trukdė, nuo bet kokio pasipiktinimo, kuris užvirdavo manyje, nuo bet ko, kas neleidžia Tau manęs gydyti.
Ir dabar, Viešpatie, Tavęs prašau atnaujinti mano sielos pasaulį.
Duok mano dvasiai savo ramybės ir suteik mano kūnui malonę būti išgydytam.
Tegul visą sielą užlieja Tavo gerumas, kai tik palieti mane.
Džiaugiuosi Tavo Dvasios buvimu, tegul Tavo ramybė sklinda manyje iš sielos į kūną.
Aš prašau Tavęs, Viešpatie, su visu tikėjimu, su visa viltimi ir visa meile, kurią galiu atnešti Tau šią akimirką. Amen.

Paguosk mano šeimą #

Ačiū Tau, Viešpatie,
Už brangią dovaną – šeimą.

Prašau Tavęs ją palaiminti,
Saugoti ir duoti stiprybės
Kovoje su išbandymais.

Viešpatie, apglėbk mano šeimą,
Rūpinkis ja,
Kasdien savo meilę
Duodančia man.

Malda už tuos, kurie rūpinasi manimi #

Viešpatie,
Palaimink gydytojus ir slaugytojus,
Padedančius man įveikti ligą ir sveikti.
Palaimink šeimą, draugus, kaimynus,
Teikiančius man pagalbą.
Viešpatie, apglėbk juos savo meile,
Nuramink sunkumuose
Ir saugok nuo nelaimių.
Amen.

Viešpatie, atsiprašau! #

Gailiuos savęs,
Manau – nesuprastas esu:
Sunku atskleist
Vidinį nerimą ir skausmą,
Bet trokštu būt paguostas.
Štai prieš manas akis staiga iškyla
Ligoti, skurstantys varge,
Be duonos kąsnio, be vandens,
Matau jų kasdienybės kovą
Ir nejauku man…
Viešpatie, atsiprašau.
Prašau, atleisk man, savanaudis aš esu,
Ir rūpinuosi tik savim.
Prašau, padėk matyt, suprast kitus,
Atverk man širdį
Kitų kentėjimams ir skausmui,
Kad negailėčiau taip savęs…
Amen.

Nerimas #

Viešpatie,
Kai esu nežinomybėje,
Leisk man pasitikėti Tavimi.
Kai patikiu save
Gydytojų globai,
Leisk man pasitikėti Tavimi.
Jeigu sunkus išbandymas lauktų,
Leisk visada pasitikėti Tavimi.
Amen.

Paguosk mane! #

Pavargęs po pasivaikščiojimo
Atsisėdai pailsėti

Ištroškęs prie šulinio
Tu paprašei atsigerti.

Išsekęs valtyje
Tu miegojai audroje.

Liūdnas dėl Lozoriaus mirties.
Tu verkei prie jo kapo.

Kančios išvakarėse,
Tu norėjai mirti.

Išsigandęs sode
Tu prakaitavai krauju.

Mirdamas ant kryžiaus
Tu garsiai pravirkai.

Viešpatie, tu supranti
Mano nuovargį,
Mano baimę ir skausmą.
Paguosk mane vėl…
Ir vėl. Amen.

Malda prašant pasveikimo malonės #

Viešpatie, aš prašau, globok mane sergantį, padėk atskleisti gėrį, esantį mano mintyse, kūne ir sieloje.
Aš prašau, palaimink visus, kuriuos aš myliu, siųsk malonę, pagalbą mano šeimai ir draugams, visiems, kurie mane lydi gyvenimo kelionėje.
Palaimink tuos, kurie mane įskaudino gyvenime fiziškai, emociškai ar dvasiškai, Tuos, kurie sukėlė man kančią ar kartėlį, tuos, kurie man paliko randą širdyje.
Aš prašau Tavęs juos palaiminti ir atleisti jiems.
Taip pat prašau palaimink tuos, kuriuos aš įskaudinau ar įžeidžiau mintimis, žodžiais, veiksmais.
Viešpatie, palaimink juos visus.
Jėzau, aš prisijungiu prie Tavęs savo kentėjimais, ne dėl savęs ar kitų, bet dėl Tavęs. Tu turėjai kentėti dėl mūsų meilės. Tegul mano kentėjimas padeda skleistis Tavo meilei pasaulyje.
Viešpatie, meldžiuosi, tavimi pasitikiu, prašau su viltimi ir meile, išgydyk mano kūną ir dvasią, suteik man ramybę.
Amen.

Viešpatie, tik ištark žodį #

Viešpatie, esu nevertas,
Kad ateitum į mano širdį:
Esu kupinas blogio,
Bet tik tark žodį –
Ir aš būsiu perkeistas.
Viešpatie, esu nevertas,
Kad ateitum į mano būtį,
Esu savanaudis ir išpuikęs,
Bet tik tark žodį –
Ir aš būsiu atnaujintas.
Viešpatie, esu nevertas,
Kad ateitum į mano sielą,
Esu išdidus ir nedėkingas.
Bet tik tark žodį
Ir aš būsiu išgydytas. Amen.

Viešpatie, būk su manimi #

Viešpatie,
Tu atsigręži į kiekvieną kenčiantį,
Kai kiti dažnai jo nepastebi.
Atleisk jiems.

Paliesk mane dabar
Savo gydančia meile
Ir nuramink.

Viešpatie, paguosk visus,
Kuriuos slegia sunki rūpesčių našta,
Padėk jiems surasti sielos ramybę.

Paguosk mane ligoje,
Palengvink kūno ir dvasios skausmus.
Pažvelk į mane,
Juk Tavo meilė – beribė.

Viešpatie, būk visada su manimi.
Amen.

Malda prašant šventojo Pelegrino užtarimo #

Šventasis Pelegrinas – sergančiųjų vėžio liga globėjas

Dieve,
Tu davei mums šventąjį Pelegriną –
Kantrybės skausmuose,
Ištikimybės maldoje
Ir nepaliaujamos pagalbos ligoniams – pavyzdį.

Aš nuolankiai prašau,
Kad per šventojo Pelegrino užtarimą,
Paguostum ir sustiprintum mane sergantį,
Padrąsintum silpną ir bijantį
Kantriai kovoti su sunkia liga.

Užtariant šventajam Pelegrinui, padėk man
Atverti širdį Tavo gydančiai meilei,
Ir taip artėti prie Tavęs.
Amen.

Siekdami pagerinti naršymo kokybę šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudęs „sutinku“ sutinki su šia Privatumo politika ir joje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Tu gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padarysi pakeitęs savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Daugiau informacijos rasi privatumo politikos skiltyje. View more
Cookies settings
Patvirtinti
Privatumo politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatumo politika

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, įmonės kodas: 302704554, registracijos adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas (toliau – „POLA“), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – „Lankytojai“) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis POLA interneto svetaine https://pola.lt/ (toliau – „Svetainė“) ir joje esančiu turiniu. Lankantis Svetainėje, POLA arba POLA įgalioti paslaugų teikėjai pasitelkia įvairias technologijas duomenų išsaugojimui tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o siūlomos paslaugos būtų aktualesnės. Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) sukurta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamas technologijas. 1. BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS Svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Jūsų poreikiams pritaikyti Svetainės veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi Svetaine. Slapukai – kas tai? Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Lankytojo interneto naršyklė apsilankant Svetainėje patalpina Lankytojo kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:
 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip Lankytojas naršo Svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kuo konkrečiai domitės).
Tikslai, kuriais POLA naudoja slapukus Slapukais siekiame:
 • užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą; POLA naudoja slapukus palaikant POLA saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus Svetainėje;
 • gerinti Svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Lankytojai apsilanko Svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
 • atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; parodyti tinkamą informaciją Lankytojams; išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Lankytojams;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
 • išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
 • tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Svetainėje, tiek ir už jos ribų.

2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI Kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje. Visi mūsų naudojami slapukai gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio viršuje iškylančioje slapukų juostoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalėsime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks Svetainė. Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis ir renkamus duomenis. Būtinieji slapukai
 • Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose, anketose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.
Funkciniai slapukai
 • Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.
Analitiniai slapukai
 • Analitiniai slapukai parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda sekti Lankytojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti Svetainės veikimą.
Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai
 • Šie slapukai leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą Svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

3. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI Gali būti, jog svetainės „Facebook“, „Twitter“, „Youtube“, „Linkedin“ ir kitos trečiųjų šalių priemonės nustato slapukus, kad būtų galima dalintis turiniu socialiniuose tinkluose arba rengti su prieiga susijusią statistiką. Slapukų buvimas, skaičius ir statusas gali priklausyti nuo to, kaip atitinkamomis platformomis naudojotės prieš apsilankydami Svetainėje arba joje lankydamiesi. Turėtumėte pasidomėti, kokios politikos socialinių tinklų slapukų klausimu laikosi atitinkamos interneto svetainės.
SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, BLOKAVIMAS Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė. Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus slapukų pagalba surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamiesi elektroniniu paštu info@pola.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu. Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/. Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.
BENDROSIOS NUOSTATOS Duomenų tvarkymo pagrindai ir terminai Elektroninės prekybos, POLA kortelės išdavimo ir administravimo, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais asmens duomenis tvarkome ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu pagrindu (sutarties sudarymas ir vykdymas). Elektroninės prekybos, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais duomenis saugosime 5 metus nuo sutartinių santykių pabaigos. POLA kortelės išdavimo ir administravimo tikslu tvarkomus duomenis saugosime tol, kol nenutrauksite naudojimosi kortele, pateikdami mums prašymą. Paminėtais tikslais tvarkomi duomenis yra būtini tikslams pasiekti, be asmens duomenų įvardintų tikslų pasiekti negalėtume. Komunikacija elektroniniu paštu Vykdant elektroninę komunikaciją Jūsų pateikiamų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti šią komunikaciją ir joje pateikti tam tikrus duomenis. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties sudarymas ir vykdymas (jeigu esame ją su Jumis sudarę), teisėtas interesas (pavyzdžiui, jeigu esate juridinio asmens darbuotojas) bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų duomenys tvarkomi vidaus administravimo tikslu. Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai komunikuojate elektroniniu paštu. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninės darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. Duomenų gavėjai Jūsų asmens duomenis galime perduoti IT, serverio ir pašto paslaugų teikėjams, advokatams, teisininkams, teismams ir kitoms valstybės institucijoms. POLA kortelės turėtų asmens duomenis papildomai galime perduoti POLA organizacijos nariams. Duomenų subjektų teisės Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. Ši Politika gali būti POLA atnaujinama. POLA informuos Lankytojus apie atnaujinimus, Svetainėje pateikdama naują Politikos versiją. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Politikos versiją. Ši Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
Save settings